sv. Cyril Jerusalémský - Třetí mystagógická katechese

15.01.2013 19:52

O pomazání

Vy však máte pomazání od Boha, a víte vše. Nepíšu vám to proto, že pravdu neznáte, ale proto, že ji znáte a že z pravdy žádná lež nepochází. Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má také Otce.

Vy však jste to slyšeli už na začátku, ať to tedy ve vás zůstane! Když to, co jste slyšeli už na začátku, zůstane ve vás, i vy zůstanete v Synu i v Otci. A to je příslib, který nám on sám dal: věčný život.

To všechno jsem vám napsal o těch, kdo by vás rádi svedli k bludu. Ale to pomazání, které jste od něho přijali, zůstává ve vás, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. Jeho pomazání vás poučuje o všem, a je pravé a ne lživé. Zůstávejte v něm, jak vás poučilo. Ano, děti, zůstávejte v něm! To nám pak dodá radostné důvěry, abychom nebyli od něho zahanbeni při jeho příchodu.

(1 Jan 2, 20-28)

1. V Krista pokřtění a v Krista oblečení stali jste se shodnými se Synem Božím. Neboť Bůh nás předurčil k synovství, když nás učinil shodnými s oslaveným tělem Kristovým. Když jste se tedy stali podílníky Krista, správně se nazýváte pomazaní a o vás řekl Bůh: “Nedotýkejte se mých pomazaných.“ Pomazanými jste se stali, když jste přijali antitypos Ducha Svatého a vše se vám stalo obrazně, protože jste obrazy Krista.

On, když se umyl v řece Jordán a pleť předala vodám božství, vystoupil z nich a Duch Svatý na něho bytostně sestoupil. Podobné spočinulo na podobném. I vám pomazání podobně - když jste vystoupili z koupele posvátných proudů, byli jste pomazáni antitypem tohoto pomazání Kristova. To je tedy Svatý Duch, o kterém i blažený Izaiáš ve svém proroctví v osobě Páně řekl: “Duch Hospodinův nade mnou, proto mě pomazal. Poslal mě kázat evangelium chudým.“

2. Neboť olejem neboli tělesným  myrem  nebyl Kristus pomazán od člověka, ale jeho Otec, když ho ustanovil Spasitelem celého kosmu, pomazal ho Duchem Svatým, jak řekl sv. Petr: “Ježíše Nazaretského, kterého pomazal Bůh Duchem Svatým.“ A prorok David zvolal řka: “Trůn tvůj, Bože, je na věky věků. Žezlo práva je žezlo tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš, co je nezákonné. Proto tě pomazal, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé druhy.

Neboť jako Kristus byl opravdu ukřižován, pochován a probuzen , i vy podobně jemu jste se křtem stali hodní být spoluukřižováni, spolupohřbeni a spoluvzkříšeni, tak i u pomazání. On byl pomazán pomyslným olejem veselí, to jest Svatým Duchem, který je nazýván olejem veselí, protože je příčinou duchovní radosti. Vy, pomazáni myrem, jste se stali účastníky a podílníky Krista.

3. Hleď však, ať se nedomníváš, že je to prostá vonná mast. Neboť jako eucharistický chléb po vzývání Svatého Ducha již není obyčejným chlebem, ale tělem Kristovým, tak tato svatá vonná mast po vzývání již není pouhou ani jak by někdo řekl sprostou, , ale milostí Kristovou a přítomností Ducha Svatého, vzniklou jeho božským  působením. Právě tou je symbolicky pomazáváno tvé čelo a ostatní smysly. Tou zjevnou vonnou mastí se pomazává tělo, ale Svatým a Životodárným Duchem se posvěcuje duše.

Pomazání

4. Nejprve jste byli pomazáni na čele, abyste se oprostili od hanby, kterou první člověk, přestupník, všude nosil s sebou a roznášel, a abyste odhalenou tváří odráželi slávu Páně. Potom na uších, abyste nabyli uší, o kterých mluví Izaiáš. “Udělil mi Pán uši k slyšení.“ A Pán v evangeliích: “Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Potom na nose, abyste, dostávajíce Boží mast, říkali: “My jsme totiž Bohu libá vůně Krista, mezi těmi, kdo docházejí spásy.“ Poté na hrudi, abyste oblečeni v pancíř spravedlnosti stáli ďáblovým nástrahám. Neboť jako Spasitel po křtu a sestoupení Ducha Svatého, když vystoupil , přemohl protivníka, tak i vy po posvátném křtu a tajemném pomazání oděni ve zbroj Ducha Svatého, se postavte proti nepřátelskému působení a přemáhejte je, říkajíc: “Mohu všechno v Kristu, který mi dává sílu.

 

5. Když jste se stali hodní tohoto svatého pomazání, nazýváte se křesťané, dosvědčujíce jméno znovuzrozením. Neboť před vaším křtem a milostí Svatého Ducha, nebyli jste právem důstojni, ale, pokračujíce v nastoupené cestě, jste křesťané.

Předobrazy v Písmu

6. Je nutné, abyste věděli, že je tu ve starém písmě symbol tohoto pomazání. Neboť jakmile Mojžíš předal Boží příkaz bratrovi a ustanovoval ho veleknězem, po omytí ve vodě pomazal a byl nazván pomazaným, po tom předobrazném pomazání. Tak i Šalamouna pomazal velekněz po umytí v Gichónu, když ho uváděl do královské hodnosti. Ale to se jim událo obrazně, nám však ne obrazně, ale opravdu. Od té doby, Duchem Svatým pomazáni, opravdu začíná vaše spása. Neboť on je opravdová prvotina a vy těsto, jestliže však je prvotina svatá, zajisté přejde svatost i na těsto.

7. Toto braňte neposkvrněné. Neboť to bude poučení o všem, jestliže ve vás bude zůstávat, jak jste vhodně slyšeli říkat blaženého Jana, mnohé hluboce promýšlejícího o pomazání. Neboť toto svaté je duchovní obrana těla a spása duše.

Toto řekl za starých dob blažený prorok Izaiáš: “A učiní Hospodin všem národům na této hoře.“ Horou nazývá církev i jinde, jako když říká: “A zjevná bude v posledních dnech hora Hospodinova - bude se pít víno, bude se pít veselí, bude se pomazávat vonnou mastí.“ Aby tě ujistil, poslechni si to, co tajemně řekl o té vonné masti: “Předej to vše národům, neboť vůle Hospodinova pro všechny národy.“ Pomazáni touto svatou vonnou mastí, ochraňujte ji v sobě, neposkvrněnou, bezúhonnou, prospívající dobrými skutky, a stanete se velmi příjemnými původci naší spásy Kristu Ježíšovi. Jemu sláva na věky věků. Amen.