sv. Cyril Jerusalémský - Druhá mystagógická katechese

15.01.2013 19:53

O křtu

Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme tím pokřtěni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání. Vždyť přece víme, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby ztratila svou moc hříšná přirozenost a my abychom už hříchu neotročili. Neboť kdo umřel, je osvobozen od hříchu.

Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Kdo umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.

Hřích už dál nesmí vládnout ve vašem smrtelném těle tak,, abyste poslouchali jeho žádosti! Ani své údy už nepropůjčujte hříchu, jako nástroje k špatnosti. Ale postavte se do služeb Bohu jako lidé, kteří byli mrtví, a ožili. Své údy dejte Bohu jako nástroje ke konání spravedlnosti. Vždyť hřích už nebude mít nad vámi moc! Nejste přece pod Zákonem, ale pod milostí!

(Řím 6, 3-15)

1. Prospěšné jsou pro vás denní mystagógie a nová výuka zvěstující novější věci, zvláště pro vás, kteří jste byli obnoveni od starého k novému. Proto nutně musím připojit další mystagógii ke včerejší, abyste poznali něco z těch symbolů, které jste konali uvnitř domu.

Svléknutí oděvu

2. Hned poté, co jste vešli, svlékli jste oděv. A to byl obraz toho, že jste svlékli starého člověka s skutky. Když jste se svlékli, byli jste nazí. I v tom jste napodobili Krista, který byl na kříži obnažen a “nahotou odzbrojil knížata a síly a veřejně na dřevě zvítězil“. Neboť protože na vašich údech se ukryly nepřátelské mocnosti, nesmíte nosit ten starý oděv. Nemíním tím ovšem ten vnímatelný , ale toho “starého člověka, který byl zkažen v žádostech klamu“. Ten jednou svlečený ať již duší není znovu oblečen, ale ať řekne s nevěstou Kristovou v Písni písní: “Svlékla jsem svůj oděv, jak ho obleču?“ Ó podivuhodná věc! Byli jste nazí před zraky všech a nestyděli jste se. Opravdu jste byli podobní prvnímu člověku - Adamovi, který byl v ráji nahý a nestyděl se.

Pomazání olejem

3. Potom, svlečeni, jste byli potřeni požehnaným olejem od vrchních vlasů temene až dolů a stali jste se účastni ušlechtilé olivy Ježíše Krista. Vytnuti z divoké olivy, byli jste naroubováni na ušlechtilou olivu a stali se účastni tučnosti ušlechtilé a pravé olivy. Požehnaný olej byl symbolem účasti tučnosti Krista, který zahnal každou stopu nepřátelského působení. Jak totiž dech svatých a vzývání jména Božího jako nejsilnější plamen pálí a vyhání démony, tak požehnaný olej vzýváním Boha a modlitbou  nabývá takové moci, že nejen vypaluje a čistí stopy hříchů, nýbrž zapuzuje i neviditelné mocnosti zlého.


Křest

4. Potom jste byli za ruku vedeni ke svaté koupeli božského křtu jako Kristus z kříže k přilehlému hrobu. A každý byl tázán, jestli věří ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. A vyznali jste spasitelné vyznání a třikrát jste se ponořili do vody a znovu se vynořili, skrze symbol tak naznačujíce třídenní Kristovo pohřbení. Neboť jako náš Spasitel tři dny a tři noci strávil v srdci země, tak i vy jste prvním vynořením  napodobili Kristův první den v zemi a ponořením noc. Neboť jako v noci nikdo nevidí, ale ve dne je ve světle, tak ponořeni jste jako v noci nic neviděli, vynořeni jste zase byli jako ve dne. V téže chvíli jste umírali a rodili se a ta spasitelná voda byla pro vás hrobem i matkou. A to, řekl Šalamoun o jiných věcech, by se mohlo hodit na vás. Neboť tam  říká: “Čas plození i čas umírání.“ O vás však obráceně - čas umírání a čas rození. A čas udělal obojí, vaše narození se stalo současně se smrtí.

Účinek křtu

5. Ó jaká neobyčejná a paradoxní věc. Nezemřeli jsme opravdu, ani jsme nebyli opravdu pohřbeni, ani jsme nebyli opravdu ukřižováni a nevstali , vždyť v obrazu je napodobení, ve skutečnosti spása. Kristus byl skutečně ukřižován, skutečně zemřel a opravdu vstal . A to vše je nám darováno, abychom, když jsme se stali účastni jeho utrpení napodobením, získali opravdu spásu. Ó jaká nesmírná lidumilnost. Kristus přijal hřeby na přečisté ruce a trpěl bolestí a mně dává bez bolesti a bez námahy skrze účast spásu.

6. Nikdo ať se nedomnívá, že křest poskytuje pouze odpuštění hříchů a milost synovství jako křest Janův, který poskytoval pouze odpuštění hříchů, ale správně víme, že jako je očištění hříchů a nositel daru Ducha Svatého, tak je i antitypem Kristových utrpení. Právě proto tedy sv. Pavel řekl, volajíce: “Cožpak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme tím pokřtěni do jeho smrti? Tím křtem byli jsme spolu s ním pohřbeni.“ Neboť to asi řekl k těm, kteří se domnívali, že křest působitel odpuštění hříchů a synovství, ale že nemá v napodobení účast ve skutečném Kristově utrpení.

7. Abychom tedy poznali, že cokoliv Kristus podstupoval pro nás a naši spásu trpěl opravdu, a ne zdánlivě, a že my jsme se stali účastni jeho utrpení, sv. Pavel zcela správně zvolal: “Neboť jestliže jsme s ním srostlí, protože jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání.“ Krásně <řekl> to srostlí. Neboť tady` byl zasazen opravdový vinný keř a my jsme se stali účastí křtu, srostlí s jeho smrtí. Obrať s mnohým úsilím rozum ke slovům apoštola. Neřekl totiž, “jestliže jsme srostlí smrtí,“ ale “podobní v jeho smrti.“ Opravdu, vždyť u Krista opravdová smrt oddělila duši od těla a opravdu byl pohřben. Neboť do čistého plátna bylo zabaleno jeho svaté tělo a vše se u něho opravdu stalo. U vás podoba smrti a utrpení, avšak ne podoba spásy, ale pravda.

8. Dostatečně poučené o těchto vyzývám , uchovávejte v paměti, abych i já nehodný o vás mohl říci: “miluji vás, že na mne ve všem pamatujete a zachováváte podání, která jsem vám odevzdal.“ Neboť mocný je Bůh, který vás postavil živé z mrtvých a dal vám chodit v novém životě. Jemu sláva a moc nyní i na věky. Amen.