sv. Cyril Jerusalémský - Čtvrtá mystagógická katechese

16.12.2012 14:52

O těle a krvi Kristově

Co jsem od Pána přijal, to jsem vám také předal: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: “Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. “Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: “Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku. “ Kdykolá totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud nepřijde.

Kdo by tedy jedl chléb nebo pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Proto musí člověk sám sebe zkoumat, a tak ať chléb jí a z kalicha pije. Kdo totiž jí a pije, a nerozpozná tělo Páně, jí a pije si odsouzení. Proto je mezi vámi tolik nemocných a churavých a mnoho jich už umřelo. Kdybychom se sami správně posuzovali, nebyli bychom trestáni. Ale když nás Pán trestá, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni s tímto světem.

(1 Kor 11,23-32)

Eucharistie

1. Toto naučení blaženého Pavla je dostatečné, aby vás přesvědčilo o božských tajemstvích, kterých jste se stali hodni, když jste se stali jedním tělem a jednou krví Krista. Neboť on právě zvolal: “Právě tu noc, kdy byl zrazen, náš Pán Ježíš Kristus vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho, dával učedníkům a řekl: Vezměte, jezte, toto je mé tělo. A vzal kalich, vzdal díky a řekl: Vezměte, pijte, toto je má krev.“ Když tedy sám zjevně řekl o chlebu: “Toto je mé tělo,“ kdo se ještě odváží pochybovat? A když dal sám pevné ujištění a řekl, “Toto je má krev,“ kdo kdy bude na rozpacích a říkat, že to není jeho krev?

2. V Káni Galilejské kdysi proměnil“z vlastním pokynem vodu ve víno. Není hodno víry, že proměnil víno v krev? Když byl pozvaný na tělesnou svatbu, divotvorně učinil tuto prazvláštní . Nemá se tím mnohem spíše vyznávat, že dal “synům ženichovým“ požívat své tělo a krev?

Kristova skutečná přítomnost v eucharistii

3. Proto přijímáme s veškerým přesvědčením jako tělo a krev Kristovu. Ve způsobu chleba se ti podává tělo a ve způsobu vína se ti podává krev, abys byl, přijímaje tělo a krev Kristovu, jedním tělem a jednou krví Kristovou. Neboť tak se stáváme nositeli Krista, jak se jeho tělo a krev rozděluje do našich údů. Takto se podle blaženého Petra “stáváme účastni božské přirozenosti“.

4. Kdysi řekl Kristus rozmlouvající s židy: “Když nebudete jíst mé tělo a pít mou krev, nebudete mít v sobě život.“ Ti, protože neslyšeli ta slova duchovně, byli pohoršeni a odešli pryč, domnívajíce se, že je nabádá k jedení masa.

5. I ve Starém zákoně byli chleby předkládané, ale ty vzaly konec, protože byly starým zákonem. Avšak v Novém zákoně je chléb nebeský a kalich spásy, posvěcující duši a tělo. Neboť jako chléb odpovídá tělu, tak je i Slovo přiměřené duši.

6. Nepřijímejte tedy jako prostý chléb a víno, nebo podle tvrzení našeho Vládce je to krev a tělo . Neboť jestliže tě smysly klamou, ať tě utvrdí víra. Nesuď ty věci podle chuti, ale buď nepochybně přesvědčen, že jsi se stal hodným těla a krve Kristovy.

 

Předobrazy v Písmech

7. Blažený David ti objasňuje tu moc, když říká: “Připravuješ stůl přede mnou proti těm, kteří mne utiskují.“ Říká tedy, že je takováto: Před tvým příchodem připravovali démoni lidem stůl nečistý, poskvrněný a plný ďábelské moci. Ale po tvém příchodu, Vládče, jsi připravil stůl přede mnou. Když říká člověk Bohu: “Připravil jsi stůl přede mnou,“ co jiného znamená než tajemný a pomyslný stůl, který nám Bůh připravil protikladně démonům proti tomu z nepřátel. A zcelaprávem. Neboť onen měl účast na démonech, tento však účast na Bohu. “Potřel jsi mou hlavu olejem.“ Olejem potřel tvou hlavu na čele, pečetí Boží, kterou máš, aby ses stal otiskem pečeti, Boží svatyní. “A kalich tvůj mne opájí, jak je znamenitý.“ Vidíš, jak se zde říká kalich, který když vzal do rukou Ježíš a vzdávaje díky, řekl: “Toto je má krev, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.“

8. Proto i Šalamoun v Kazateli říká, naznačuje tuto milost: “Pojď sem, jez s dobrou myslí chléb svůj,“ chléb duchovní. “Pojď,“ zve spasitelným a blaženost tvořícím zvoláním, “a pij s pravdivým srdcem víno své,“ víno duchovní, “a olej ať je vylit na tvou hlavu.“ Vidíš ho, jak naznačuje i tajemné pomazání? “A vždy ať je tvůj oděv bílý, neboť Hospodin našel zalíbení ve tvých skutcích.“ Vždyť dříve, než jsi přistoupil k milosti, byly tvé skutky “marnost nad marnost“.

Nyní, když jsi svlékl starý oděv a oblékl duchovně bílý, je třeba, abys byl vždy bíle oblečen. Nikterak neříkáme to, že máš být stále oděn do bílého oděvu, ale že je nutné oblékat se do skutečně bílých zářících duchovních , abys mohl říci podle blaženého Izaiáše: “Raduj se, má duše, u Hospodina, neboť mne oblékl oděvem spásy a šatem dobré mysli mne pokryl.“

9. Takto seznalý a zcela přesvědčen, že chléb, který se jeví, není chlebem, i když je takové chuti, ale tělem Kristovým. I že toto zjevné víno není víno, i když to chuť chce, ale krev Kristova. A že o tom řekl v žalmu David: “A chléb pozdvihuje lidská srdce a rozradostňuje tvář olejem.“ Pozdvihuj srdce, přijímající ho jako duchovní , a rozradostňuj tvář duše. Ty ať ji máš odkrytou, v čistém svědomí, odrážeje slávu Kristovu, když jsi přišel ze slávy do slávy, v našeho Ježíše Krista našeho Pána, kterému sláva na věky věků. Amen.