Слава Ісусу Христу!
Slava Isusu Christu!
 
У цих важких обставинах закликаємо нашу церковну спільноту до солідарності, молитви одні за одних, духовної та матеріальної взаємопідтримки. Якщо ми маємо змогу зробити добре діло – зробімо.
V nynější obtížných časech bychom rádi vyzvali naše církevní společenství k solidaritě, modlitbám jeden za druhého, duchovní a také materiální vzájemné podpoře. Pokud máme možnost udělat dobrou věc, udělejme ji!
 
Добровільна онлайн-збірка на підтримку парафії – це ще один спосіб взяти участь у житті Церкви в продовж усіх тяжкостей, які нам приніс коронавірус. Ідучи до храму, багато хто з нас дає на збірку під час Літургії або залишає пожертву за свічку. Ці пожертви є життєво важливими для парафії. Розгляньте також можливість зробити пожертву через онлайн-збірку на наш парафіяльний рахунок № 197142108/0300 (IBAN: CZ11 0300 0000 0001 9714 2108, BIC/SWIFT: CEKOCZPP).
Dobrovolná on-line sbírka na na podporu farnosti je dalším způsobem, jak se zapojit do života Církve během koronavirové karantény. Když jdeme do chrámu, mnozí z nás přispívají během Liturgie nebo nechávají v kostele příspěvek za svíčku. Tyto dary jsou pro farnost životně důležité. Zvažte ale také možnost přispět naší farnosti prostřednictvím online sbírky, a to na náš farní bankovní účet č. 197142108/0300 (IBAN: CZ11 0300 0000 0001 9714 2108, BIC/SWIFT: CEKOCZPP).
 
Кожного тижня, на нашій фейсбук. сторінці будемо опубліковувати звіт доходів ваших пожертв на церковний рахунок. Також буде можливість отримати від парафії підтвердження про Ваш дар для податкових цілей.
Každý týden zveřejníme na našem facebooku informaci o tom, kolik peněžních prostředků se tímto způsobem 
podařilo nashromáždit na farním bankovním účtu. Na požádání vystavíme také potvrzení o přijetí daru pro účely daně z příjmů.
 
о. Мар’ян
o. Marian
 
KE KAŽDÉMU, KDO SE KE MNĚ PŘIZNÁ PŘED LIDMI, I JÁ SE PŘIZNÁM PŘED SVÝM OTCEM V NEBI. (Mt 10, 32.)
КОЖНИЙ, ОТЖЕ, ХТО ВИЗНАЄ МЕНЕ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ, ТОГО І Я ВИЗНАЮ ПЕРЕД МОЇМ ОТЦЕМ НЕБЕСНИМ. (Мт. 10:32.)
 
*
Bratři a sestry,
 
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.
 
Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.
 
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Církev římskokatolická nebo Církev řeckokatolická podle toho, které církve jste členem.
 
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.
 
Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí být pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.
 
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).
 
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.
 
Ze srdce vám žehnají
 
biskupové Čech, Moravy a Slezska
 
*
 
Брати та сестри,
 
27 березня 2021 року розпочинається перепис населення, котрий останній раз відбувся десять років тому. Як і в минулому випадку, так і цього разу буде добровільною відповідь на питання про приналежність до релігійної віри та приналежність до церкви.
 
З точки зору католицької церкви приналежність до церкви дається хрещенням. Католик, це той, хто охрещений у католицькій церкві, і цей факт зафіксовано в церковних реєстрах. За останні сто років дані про релігію та приналежність до церкви зазнали декількох змін і зараз є добровільними. В 2020 році Чеська єпископська конференція опублікувала статистичні дані, узгоджені професійною громадськістю, в яких зазначено, що в Чеській республіці в даний час в католицькій церкві похрещено 4,591 мільйон людей, тобто 43% населення.
 
Тим не менше, необхідно визнати свою церкву також під час перепису. Тому ми закликаємо Вас заповнити поле В10, позначивши текст: «Věřící – hlásící se k církvi», а під нею «Církev římskokatolická», або «Církev řeckokatolická», залежно від того, до якої церкви Ви належите.
 
Ви може скажете, що це не важливо, але це навпаки. Чим менше католиків визнає свою церкву, тим меншою буде церква в очах держави. Вона стане менш важливим партнером, з думкою якого не рахуються та чий голос не чують. З останнього перепису ми знаємо, що, хоча майже половина населення вирішила не відповідати на це питання, державні органи, засоби масової інформації та науковці вважали число 1,082 млн. кількістю віруючих або католиків. Ми ніколи не дізнаємось, скільки інших віруючих та католиків залишилося прихованими в мовчазній половині населення.
 
Проти перепису може бути багато заперечень. Одним з них є думка, що церква зіпсована та дискредитована, і тому не заслуговує на те, щоб висловити свою приналежність до неї. Так, людська сторона церкви може бути не привабливою для всіх, але вона не перестає бути спільнотою більш-менш грішних людей навколо Христа. Церква все ще потребує оновлення, але, дистанціюючись від неї, ми не допоможемо їй. Давайте висловимо приналежність до неї, а потім будемо прагнути вдосконалити церкву, перш за все, через власні зусилля до святості.
 
Згадаймо також обіцянку Ісуса: Кожий, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем небесним. (Мт. 10:32).
 
Ще раз прийміть наш виклик висловитися під час перепису. Покажемо, що ми католики. Скажімо суспільству: Рахуйтеся з нами.
 
З благословінням від щирого серця
єпископи Богемії, Моравії та Сілезії
 
*
 
 

 Naše ikony