sv. Cyril Jerusalémský - První mystagógická katechese

15.01.2013 19:54

 

 

 

K nově pokřtěným

Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí také tak trpět. Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro Krista Ježíše povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen.

(1 Petr 5, 8-11)

Úvod

1. Toužil jsem dlouho, pravé a vytoužené děti církve, povědět vám o těchto duchovních a nebeských tajemstvích. Ale poněvadž jsem byl pevně přesvědčen, že se očím věří více než uším, čekal jsem na přítomnost vhodného okamžiku, abych vás, lépe připravené k tomu, co bude řečeno, vzal z onoho večera a uvedl na světlejší a voňavější louku tohoto ráje. Kromě toho jste již i schopní, když jste byli povýšeni nejbožštějšími tajemstvími božského a životodárného křtu. Protože je tedy třeba prostřít stůl dokonalejších poučení, takto vás důkladně vzdělejme, abyste uviděli význam se vám v ten večer křtu stalo.

Předkřestní obřad

Příchod do baptisteria

2. Nejprve jste vešli do předsíně baptisteria, a stojící směrem k západu jste uslyšeli, že vám bylo přikázáno natáhnout ruku a odříci se Satana jakoby přítomného. Je třeba, abyste věděli, že předobraz toho je ve staré historii. Neboť když faraón, velice tvrdý a krutý tyran, utlačoval hebrejský svobodný a urozený lid, povolal Bůh Mojžíše, aby ho vyvedl ze zlého egyptského otroctví. A beránčí krví byly pomazány dveře, aby zhoubce přešel domy, které měly znamení krve. Pak byl podivuhodně osvobozen hebrejský lid. Poté, co pronásledoval i osvobozené od otroctví a uviděl, jak se před nimi podivuhodně rozestoupilo moře, vešel stejně, sestupuje po jejich stopách, a byl ihned ponořen do Rudého moře stažen vírem.

3. Nyní se mnou přejdi od starého k novému, od předobrazu k pravdě. Tam je Mojžíš od Boha poslán do Egypta, zde je Kristus od Otce vyslán na svět. Tam, aby vyvedl utlačovaný lid z Egypta, tady Kristus, aby osvobodil ty ve světě, kteří umdlévají pod hříchem. Tam krev beránka odradila zhoubce, zde krev bezúhonného Beránka Ježíše Krista vyhání démony. Onen tyran pronásledoval až k moři onen starý lid a tebe následoval tento drzý, nestoudný a skrz na skrz zlý démon až k oněm spasitelným proudům. Onen se utopil v moři, tento byl zahlazen ve spasitelné vodě.

Odříkání se Satana

4. Slyšíš tedy, když jsi vztáhnul ruku jakoby k přítomnému, že máš říci: Odříkám se tě Satane. Chci říci i proč jste stáli k západu. Je to totiž nutné. Neboť západ je místem zjevné temnoty. On je temnota a v temnotě má vládu. Proto, symbolicky hledíce k západu, odříkáte se toho temného a tmavého knížete.

Co tedy řekl ve stoje každý z vás dívaje se na západ? Odříkám se tě, Satane, tebe zlého a krutého tyrana. Říkáš: Nebojím se již tvé síly. Neboť ji zrušil Kristus, který přijal mou krev a tělo, aby skrze ně zničil smrtí smrt, abych byl navždy zbaven otroctví. Odříkám se tě, lstivý a nejúskočnější hade. Odříkám se tě, , který jsi úkladný a předstíral jsi přátelství, působiteli všeho bezbožného, , který jsi vnuknul našim předkům odpadnutí. Odříkám se tě, Satane, tvůrče, spolupodílníku všeho zlého.

5. Potom se v druhé formuli učíš říci: A všech tvých skutků. Skutky Satanovy jsou veškeré hříchy, kterých je nutné se odříkat, jako když někdo utíká od tyrana, utekl i od jeho zbraní. Mnoho druhů hříchů se počítá ke skutkům ďáblovým. Mimo to věz, že to, co říkáš, nejvíce v té strašné hodině, je zapsáno v neviditelných Božích knihách. Jestliže tedy budeš činit něco proti tomu, budeš odsouzen jako přestupník. Odříkáš se tedy skutků Satanových. Říkám všech činů i myšlenek, které jsou proti rozumu.

6. Dále říkáš: A vší jeho slávy. Ďáblova sláva je šílení v divadle, koňské dostihy, lovy a všechny takové marnosti, od kterých chce být osvobozen světec, který říká Bohu, když se modlí: “Odvrať mé oči, ať nevidí marnosti.“ Nebuď žádostivý divadelního šílenství, kde jsou prostopášné výjevy mimů uskutečňované s nestoudností a neslušností všeho druhu a šílené tance zženštilých mužů.  ani <šílenství> těch, kteří sebe na lovech vydávají divoké zvěři, aby zalahodili bídnému břichu. Ti, aby obstarali útrobám výživu, se sami v pravdě stávají potravou břicha divokých zvířat. Abych řekl správně, pro útroby - svého vlastního boha - svůj život ze srázu a bojují. Dej pozor i na koňské dostihy, zuřivou podívanou vrhající duše do záhuby. Neboť to vše je sláva ďáblova.

7. Ale ať se počítá k ďáblově slávě i to, co se věší modlám a o obětních slavnostech jako maso nebo chléb či jiné takové poskvrněné věci, poskvrněné vzýváním zcela nečistých démonů. Neboť jako byly eucharistický chléb a víno před svatým vzýváním ctěné Trojice obyčejným chlebem a vínem, ale když došlo ke vzývání, chléb se stává tělem Kristovým a víno krví Kristovou. Stejným způsobem se pokrm slávy Satanovy, svou přirozeností obyčejný, vzýváním démonů stává znesvěceným.

8. Potom říkáš: “I tvé služby.“ Služba ďáblova je modlitba v pohanském chrámu, vzdávání úcty neoduševnělým modlám, zapalování lamp, nebo přinášení kadidlové oběti u pramenů či řek. Jak k tomu došli někteří zklamaní sny, nebo démony, domnívající se, že naleznou vyléčení tělesných trápení. Neobracej se tam. vykládání ptačích znamení, věštění, prorokování, nebo amulety či psaní na listí, magie nebo nějaká jiná zlá umění a taková, jsou službou ďáblovou. Střez se tedy takových . Neboť jestliže padneš po zřeknutí se Satana a přiznání se k Kristu, zakusíš tyrana ještě krutějšího. Neboť dříve s tebou zacházel jako s vlastním, promíjeje ti kruté otroctví, nyní však proti tobě velice popuzený. Krista ztratíš a zakusíš, kým je on. Neslyšel jsi snad starou historii, vypravující nám o Lotovi a jeho dcerách? Nezachránil se snad se svými dcerami když, dosáhl hory, a jeho manželka se nestala solným sloupem, stojícím na věky jako upomínka, že měla zlý úmysl se otočit? Dej si tedy pozor, nedávej ruku na pluh a neotáčej se zpět ke slanému způsobu života a uteč na horu k Ježíši Kristu, ke kameni, který se utrhl bez rukou a naplnil celý svět.

Vyznání víry

9. Když se tedy odříkáš Satana, pošlapáváš všechny smlouvy s ním, rušíš staré dohody s Hádem, otevírá se ti Boží ráj, který vysadil na východě, odkud byl vyloučen náš prapředek kvůli přestoupení. A symbolem toho je tvé obrácení od západu k východu - krajině světla.

Tehdy ti bylo řečeno, abys řekl: “Věřím v Otce i Syna i Svatého Ducha a v jeden křest obracející.“ O tomto ti bylo obsáhle pověděno, jak Boží milost dovolila, v předcházejících katechesích.

10. Utvrzen těmito slovy buď střízlivý. Neboť náš nepřítel protivník ďábel, podle toho jak bylo vhodně čteno, obchází jako lev, hledající, co by pohltil. A v předcházejících časech pohlcovala mocná smrt. Avšak svatou koupelí znovuzrození Bůh odňal každou slzu z každé tváře. Neboť nejsi již zarmoucen, když jsi svlékl starého člověka, ale oslavuješ, obléknuv oděv spásy, Ježíše Krista.

11. To se dělo ve vnějším domě. Když to bude Bohu po vůli, tak až dojdeme v dalších mystagógiích do Svaté Svatých, tam poznáme symboly věcí tam vykonávaných.

Sláva, moc a velikost Bohu , Synu a Svatému Duchu na věky věků. Amen.